ผลงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation ระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation
    จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)
    เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
1 นางสาววราภรณ์ รอดผล Iodine-Catalyzed Cyclization of Alkynylarylether Dimethylacetal for the Synthesis of 4-Acyl chromene
2 นายชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ In silico Analysis of Interaction of C2-functionalized Huperzine A Analogues Against Acetylcholinesterase and Its Semi-synthetic Strategies
  • ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation
    จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Conference on Strategic Planning for Innovations in Environmental Health
    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ระดับปริญญาเอก

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
1 นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต In silico DETERMINATION OF fgf23-BUROSUMAB INTERACTION
2 นางสาวจุไรรัตน์ จิตรตระการวงศ์ ROLE OF TrmA DURING OXIDATIVE STRESS EXPOSURE IN Pseudomonas aeruginosa
3 นายธีรพงษ์ เลิศอัศวกร THE CONCENTRATIONS OF PERFLUOROALKYL SUBSTANCES IN WATER SAMPLES FROM INDUSTRIAL AREA, RAYONG PROVINCE

ระดับปริญญาโท

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
1 นางสาวอรวีร์ พุฒินาถ ASSESSMENT OF EXPOSURE TO AMBIENT PARTICLES (PM2.5 AND PM0.1) AND OXIDATIVE DAMAGE BIOMARKERS IN POPULATION LIVING IN TRAFFIC-CONGESTED AREA
2 นางสาวชัญญา อาชาประดิษฐ์ DETERMINATION OF URINARY BIOMARKERS OF OXIDATIVE DAMAGE IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA
3 นางสาวจุฑามาศ บุษราคัม DETERMINATION OF URINARY DNA ADDUCTS, URINARY METABOLITES (CREATINE RIBOSIDE AND N-ACETYLNEURAMINIC ACID) AND TELOMERE ATTRITION IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA
4 นางสาวกาญจนมาศ มะลิผล INSULIN SIGNALING PROMOTES MILD DNA DAMAGE RESPONSE AND CELL CYCLE ARREST INDUCED BY ETOPOSIDE IN HUMAN NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELLS
5 นายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์ INVESTIGATION OF MULTIDRUG RESISTANCE AND PLASMID-MEDIATED COLISTIN AND CARBAPENEM RESISTANCE GENES IN Escherichia coli FROM ENVIRONMENTAL SAMPLES
6 Ms. An Thoai Nguyen ISOLATION AND PRECURSOR-DIRECTED BIOSYNTHESIS OF LIPOPEPTIDES FROM Bacillus amyloliquefaciens
7 Ms. Silviredeta A Putri THE FIRST PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF Aglaomorpha coronans, A TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FERN
8 นางสาวสุดารัตน์ แสนสุข INVESTIGATION OF COMPOUNDS FROM Mikania micrantha
9 นางสาวกมลวรรณ ผาตินุวัติ PA14_07730, DIMETHYL TRANSFERASE IN pseudomonas aeruginosa PA14 CONFERS SUSCEPTIBILITY TO OXIDATIVE STRESS