ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
  • ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ